Εφαρμογή λήψης αρχείων συστημάτων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.

Βοηθητικές οδηγίες για την ψηφιακή υποβολή αρχείων δρομολογιακών πλοίων

Εισαγωγή

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν μόνο την υποβολή αρχείων από συστήματα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. στην ειδική εφαρμογή λήψης αρχείων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. του Υ.Ν.Α.Ν.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 120/97. Για την διαβίβαση μηχανογραφικών καταστάσεων καταγραφής επιβαινόντων, από τους αρμόδιους καταγραφής μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή λήψης αρχείων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. αλλά διαβιβάστε την μηχανογραφική κατάσταση στον λογαριασμό e-mail της Αρμόδιας Αρχής όταν αυτό ζητηθεί, χρησιμοποιώντας εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνδεση στην εφαρμογή

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Υπηρεσία χρηστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (https://regusr.hcg.gr/). Στη συνέχεια, αφού συνδεθείτε μια φορά για να καταχωρηθεί ο λογαριασμός σας στην εφαρμογή, θα πρέπει η ναυτιλιακή εταιρεία για την οποία θα ενεργείτε να αποστείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα στο e-mail isktheea@hcg.gr για να ολοκληρωθεί η συσχέτιση του λογαριασμού σας. .

Αρχεία που υποστηρίζονται

Το σύστημα υποστηρίζει αρχεία κειμένου κατάληξης julian date, δηλαδή αρχεία με τίτλο της μορφής ΠΠΠΠΩΩΛΛ.ΗΗΗ όπου:
ΠΠΠΠ
Ο τετραψήφιος κωδικός του πλοίου
ΩΩΛΛ
Η ώρα και το λεπτό απόπλου του πλοίου
ΗΗΗ
Η ημέρα (εντός του έτους - Julian date) του απόπλου του πλοίου

Σημειώνεται ότι τα αρχεία επιτρέπεται να περιέχουν αγγλικούς και ελληνικούς χαρακτήρες αλλά πρέπει να είναι κωδικοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO-8859-7 (αντίστοιχο του ΕΛΟΤ-928) και όχι ως unicode.

Εκτός από τα απλά αρχεία κειμένου, μπορείτε να ανεβάσετε και συμπιεσμένα αρχεία (τύπου zip) τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα απλά αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ. Σημειώνεται ότι τα αρχεία zip πρέπει να περιέχουν μόνον απλά αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ, χωρίς αυτά να βρίσκονται μέσα σε υποφακέλους εντός του zip

Υποβολή αρχείων

Για την υποβολή των αρχείων (τόσο των συμπιεσμένων όσο και των απλών αρχείων ΗΣΚΘΕΕΑ) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τρόπους:
Απλή υποβολή τους μέσω φόρμας

Για την απλή υποβολή των αρχείων, θα πρέπει, αφού συνδεθείτε κανονικά στο σύστημα (δηλαδή αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας και γίνει η συσχέτιση του με τα στοιχεία της εταιρείας που εκπροσωπείτε) να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ". Στη σελίδα αυτή έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα αρχεία που έχετε ήδη ανεβάσει (είτε μέσω φόρμας είτε μέσω API) καθώς και να επιλέξετε το κουμπί "Ανέβασμα αρχείου".

Όταν επιλέξετε το "Ανέβασμα αρχείου" θα μεταφερθείτε σε μια φόρμα στην οποία θα μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε και πατώντας "Ανέβασμα". Σημειώνεται ότι αφού υποβληθεί το αρχείο θα εκτελεστούν άμεσα μια σειρά από έλεγχοι εγκυρότητας του αρχείου, ενώ σε περίπτωση που το αρχείο δεν είναι έγκυρο θα δείτε κατάλληλο μήνυμα σφάλματος και θα πρέπει να διορθώσετε κατάλληλα το αρχείο και να το υποβάλλετε ξανά αλλιώς δε θα καταγραφεί η υποβολή του!

Σε περίπτωση ορθής υποβολής του αρχείου θα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το αρχείο στην αντίστοιχη λίστα.

Υποβολή αρχείου μέσω API

Σε περίπτωση που το μηχανογραφικό σας σύστημα έχει κατάλληλες δυνατότητες μπορείτε να το συνδέσετε με την εφαρμοφή ώστε τα αρχεία να υποβάλλονται αυτόματα όταν ετοιμαστούν. Συγκεκριμένα, η αυτόματη υποβολή ενός αρχείου μπορεί να γίνει εκτελώντας ένα απλό HTTP POST στη διεύθυνση "/api/upload". Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εκτελέσετε POST με το όνομα του αρχείου μέσω της παραμέτρου "name" και τα περιεχόμενα του μέσω της παραμέτρου "file". Το περιεχόμενο που θα ανεβάσετε θα πρέπει να είναι της μορφής "multipart/form-data" ενώ για την ταυτοποίηση θα χρησιμοποιήσετε τα ίδια credentials μέσω των οποίων συνδέεσετε στην εφαρμογή ως BASIC HTTP authentication.

Σαν παράδειγμα, έστω ότι θέλετε να υποβάλετε το αρχείο με όνομα "11141500.083" και το email/password που χρησιμοποιείτε είναι τα paul@company.gr / 123. Η υποβολή του εν λόγω αρχείου, μπορεί να γίνει μέσω της ακόλουθης κλήσης του προγράμματος cURL (https://curl.haxx.se/): για το δοκιμαστικό σύστημα εκτελέστε:

curl -u paul@company.gr:123 https://hsk9eea-pubuat.hcg.gr/api/upload/ -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "name=11141500.083" -F "file=@11141500.083"
            
ενώ για το παραγωγικό σύστημα εκτελέστε:
curl -u paul@company.gr:123 https://isktheea.hcg.gr/api/upload/ -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "name=11141500.083" -F "file=@11141500.083"
            
Σημειώνεται ότι το αρχείο μπορεί να είναι είτε απλό αρχείο κειμένου ΗΣΚΘΕΕΑ (όπως στο παράδειγμα) είτε αρχείο zip που περιέχει πολλαπλά αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ.

Για κάθε κλήση του API θα λάβετε απάντηση σε μορφή JSON. Σε περίπτωση που η υποβολή του αρχείου έγινε με επιτυχία η ιδιότητα "success" του JSON response θα είναι αληθής (true). Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω ιδιότητα θα είναι ψευδής (false) ενώ μέσω της ιδιότητας "message" θα δείτε το ακριβές μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται και μέσω της ιδιότητας "exception" θα δείτε την εξαίρεση (exception) λόγω της οποίας απέτυχε η υποβολή του αρχείου.

Σαν παράδειγμα, για την προηγούμενη υποβολή του αρχείου 11141500.83, αν θεωρηθεί ότι έχει ξαναγίνει, θα ληφθεί το εξής απαντητικό μήνυμα:

{
    "success":false,
    "exception":"gr.hcg.hsk9eea.service.parse.exceptions.InvalidFileException",
    "message":"Sailing 11141500.083 has already been handled!"
}

Έλεγχοι εγκυρότητας

Κατά την υποβολή των αρχείων γίνονται έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων που περιέχει το αρχείο. Σε περίπτωση σφάλματος η υποβολή θεωρείται αποτυχημένη και θα πρέπει το αρχείο να υποβληθεί ξανά αφού διορθωθεί. Σε περίπτωση που υποβάλλεται zip αρχείο θα γίνει έλεγχος σε όλα τα επιμέρους αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ που περιέχει και η υποβολή τους θα γίνει μόνον εφόσον όλα είναι έγκυρα. Δηλαδή για ένα zip αρχείο είτε θα υποβληθούν όλα τα επιμέρους αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ που αυτό περιέχει (όταν όλα είναι έγκυρα) είτε κανένα (αν εστω και ένα αρχείο έχει σφάλμα).

Ορισμένοι έλεγχοι που εκτελούνται στα αρχεία:

 • Δεν μπορεί να υποβληθεί το ίδιο αρχείο
 • Οι κωδικοί λιμένων πρέπει να ειναι γνωστοί στην εφαρμογή
 • Το ΑΦΜ της εταιρείας πρέπει να είναι γνωστό στην εφαρμογή
 • Το ΑΦΜ της εταιρείας πρέπει να είναι συσχετισμένο με τον χρήστη που υποβάλλει το αρχείο
 • Το αρχείο κειμένου πρέπει να ξεκινά με το 0 (επικεφαλίδα ταξιδιού)
 • Όλες οι ημερομηνίες πρέπει να έχουν τη σωστή μορφή (ΗΗΜΜΕΕΕΕ ΩΩΛΛ)
 • Δεν επιτρέπονται μελλοντικές ημερομηνίες
 • Δεν επιτρέπονται ημερομηνίες στο παρελθόν παλαιότερες του 1 μήνα
 • Οι ημερομηνίες στο αρχείο πρέπει να συμφωνούν με την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου
 • Η κωδικοποίηση του δρομολογίου πρέπει να διαιρείται ακριβώς με το τρία (αφού κάθε κωδικός λιμένα αποτελείται από τρεις χαρακτήρες)
 • Τα πεδία ΑΚΥΡΩΣΗ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ πρέπει να έχουν ορθή τιμή (1 ή 2)
 • Οι εγγραφές των επιβατών πρέπει να ξεκινούν με το 1
 • Οι εγγραφές των οχημάτων πρέπει να ξεκινούν με το 2
 • Οι εγγραφές των ζώων συντροφιάς πρέπει να ξεκινούν με το 3
 • Τα πεδία που αναπαριστούν αριθμούς (είτε ακέραιους είτε δεκαδικούς) πρέπει να είναι αριθμοί

Επικοινωνία

Γραφείο εποπτείας συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ:
Τηλέφωνα :213 137 1577 - 213 137 1061 - 213 137 1388
E-mail: isktheea@hcg.gr