Βοηθητικές οδηγίες για την ορθή σύνταξη και υποβολή αιτήσεων και λοιπής τεκμηρίωσης

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι κάθε φορά χρησιμοποιείτε το ισχύον υπόδειγμα εντύπου για κάθε αίτηση, υπεύθυνης δήλωσης και των λοιπών επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από την ενότητα ''Αιτήσεις'' στην επιλογή ''Υποδείγματα αιτήσεων και βεβαιώσεων''.


2. ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Εφόσον η αίτηση ή η υπεύθυνη δήλωση ή άλλο δικαιολογητικό που απαιτεί υπογραφή, δεν υποβάλεται αυτοπροσώπως, απαιτείται να φέρει θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν.2690/99 όπως ισχύει.

Εναλλακτικά η υπογραφή δύναται να θεωρηθεί ψηφιακά μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

Εφόσον η υπογραφή έχει θεωρηθεί από αλλοδαπή αρχή/αλλοδαπό λειτουργό, απαιτείται προξενική θεώρηση ή επισημείωση της Χάγης (apostille) σύμφωνα με τις οδηγίες που μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ.


3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Έγγραφα (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ) που επισυνάπτονται στην αίτηση ως απλά φωτοαντίγραφα, γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον είναι ευκρινή και μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς του άρθρου 11 παρ. 2(α) του Ν.2690/99 όπως ισχύει.

Έγγραφα επικυρωμένα από αλλοδαπή αρχή/αλλοδαπό λειτουργό, γίνονται αποδεκτά εφόσον φέρουν προξενική θεώρηση ή επισημείωση της Χάγης (apostille)

Ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα και αντίγραφα ψηφιακών εγγράφων γίνονται αποδεκτά εφόσον εξασφαλίζεται η διαδικτυακή επιβεβαίωση γνησιότητας

Εφόσον υποβάλλετε φωτοαντίγραφο ψηφιακού εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός επαλήθευσης/επιβεβαίωσης ή ο γραμμοκώδικας (barcode, qrcode) είναι ευανάγνωστοι.


Β. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ


1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι :

- χρησιμοποιείται το καθορισμένο για κάθε περίπτωση υπόδειγμα από την αντίστοιχη ενότητα σύμφωνα με την οδηγία Α1

- έχουν συμπληρωθεί ευανάγνωστα όλα τα πεδία του εντύπου

- ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την γνησιότητα της υπογραφής σύμφωνα με την οδηγία Α2


2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι :

- επισυνάπτεται το αντίστοιχο για την μορφή της εταιρείας αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης ( * π.χ. για ΙΚΕ βεβαίωση από Γ.Ε.Μ.Η. κλπ )

- το αποδεικτικό επισυνάπτεται σε αποδεκτή μορφή (πρωτότυπο / ακριβές αντίγραφο / απλό ευκρινές αντίγραφο) σύμφωνα με την οδηγία Α3


3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι :

- χρησιμοποιείται το καθορισμένο υπόδειγμα από την αντίστοιχη ενότητα σύμφωνα με την οδηγία Α1

- έχουν συμπληρωθεί ευανάγνωστα όλα τα πεδία του εντύπου


4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΛΟΙΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι :

- επισυνάπτεται πρόσφατο αντίγραφο κάθε σελίδας Εγγράφου Εθνικότητας ή αντίστοιχου πιστοποιητικού νηολήγησης σε ισχύ για κάθε πλοίο που αναγράφεται στην αίτηση και στον πίνακα στοιχείων επιβατηγών πλοίων

- επισυνάπτεται πρόσφατο αντίγραφο κάθε σελίδας πιστοποιητικού περί αριθμού επιβατών και επιβαινόντων σε ισχύ (Π.Α. ή Π.Γ.Ε. ή Π.Κ.Ε.Δ.Υ.Σ. ή Α.Λ.Τ.Σ. ή Α.Λ.Δ.Υ.Σ. κλπ)

- επισυνάπτεται πρόσθετο πιστοποιητικό περί του αριθμού επιβαινόντων ή πληρώματος, εφόσον από το κύριο πιστοποιητικό προκύπτει μόνο ο αριθμός επιβατών

- όλα τα πιστοποιητικά των πλοίων επισυνάπτονται σε αποδεκτή μορφή (πρωτότυπο / ακριβές αντίγραφο / απλό ευκρινές αντίγραφο) σύμφωνα με την οδηγία Α3

(* Βεβαίωση Νηογνώμονα, Έγγραφο Ελάχιστης Ασφαλούς Σύνθεσης κλπ)


5. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι για κάθε πλοίο που περιλαμβάνεται στον πίνακα στοιχείων επιβατηγών πλοίων :

- επισυνάπτεται αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η δυνατότητα εκμετάλευσης του πλοίου (π.χ. συμφωνία εφοπλισμού, συμφωνία ναύλωσης πλοίου κλπ)

- το αποδεικτικό επισυνάπτεται σε αποδεκτή μορφή (πρωτότυπο / ακριβές αντίγραφο / απλό ευκρινές αντίγραφο) σύμφωνα με την οδηγία Α3

(* δεν απαιτείται εφόσον η εκμετάλευση συνάγεται από το λοιπά δικαιολογητικά (π.χ. αναγραφή εφοπλισμού στο έγγραφο εθνικότητας ή στο καταστατικό κοινοπραξίας κλπ)


6. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι για κάθε πλοίο και για κάθε λιμένα που περιλαμβάνεται στον πίνακα στοιχείων επιβατηγών πλοίων, επισυνάπτεται:

- δρομολογημένα πλοία : αντίγραφο της ανακοίνωσης δήλωσης δρομολόγησης ή την απόφαση καθορισμού δρομολογίων

- επαγγελματικά πλοία ολικής ναύλωσης του Ν.4926/22 : αντίγραφο του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. ή αντίγραφο καταχώρησης του πλοίου στο e-μητρώο.

- τουριστικά ημερόπλοια του Ν.4926/22 : αντίγραφο δήλωσης δρομολογίων πρωτοκολλημένης από την Λιμενική Αρχή

- πλοία γραμμών εξωτερικού : αντίγραφο δήλωσης δρομολογίων πρωτοκολλημένης από την Λιμενική Αρχή

- κρουαζιερόπλοια με αφετήριο Ελληνικό λιμένα : φωτοαντίγραφο δήλωσης δρομολογίων πρωτοκολλημένης από την Λιμενική Αρχή


7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτεται βεβαίωση καταμέτρησης σε ισχύ από την αρμόδια Λιμενική Αρχή


8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόστηκε η οδηγία Β1


9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόστηκε η οδηγία Β1 για κάθε αρμόδιο και για κάθε αναπληρωτή


10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι :

- χρησιμοποιείται το καθορισμένο υπόδειγμα από την αντίστοιχη ενότητα σύμφωνα με την οδηγία Α1

- έχουν συμπληρωθεί ευανάγνωστα όλα τα πεδία του εντύπου για κάθε υπεύθυνο κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα


11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόστηκε η οδηγία Β1 για κάθε υπεύθυνο κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα που αναγράφεται στον πίνακα ναυτικών πρακτόρων


12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.

Βεβαιωθείτε ότι :

- χρησιμοποιείται το καθορισμένο υπόδειγμα από την αντίστοιχη ενότητα σύμφωνα με την οδηγία Α1

- ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την γνησιότητα της υπογραφής σύμφωνα με την οδηγία Α2

(* εφόσον χρησιμοποιείται σύστημα δυνάμει σύμβασης δύναται να επισυναφθεί αντίγραφο της σύμβασης ή αντίστοιχη βεβαίωση του παρόχου της υπηρεσίας)

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι :

- χρησιμοποιείται το καθορισμένο υπόδειγμα από την αντίστοιχη ενότητα σύμφωνα με την οδηγία Α1

- έχουν συμπληρωθεί ευανάγνωστα όλα τα πεδία του εντύπου

- από το περιεχόμενο των συμπληρωμένων πεδίων προκύπτει η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Π.Δ. 120/97, του Π.Δ. 23/99 και της Υ.Α. 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 όπως ισχύουν, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα ''Νομοθεσία''


14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι :

- επισυνάπτεται υπόδειγμα της χρησιμοποιούμενης μηχανογραφικής κατάστασης επιβαινόντων

- χρησιμοποιείται το αναθεωρημένο έντυπο υπόδειγμα

- επισυνάπτεται κατάσταση από εικονικό δρομολόγιο στην οποία να εμφαίνονται στοιχεία επιβαινόντων (πληρώματος και επιβατών)

- η κατάσταση περιλαμβάνει βεβαίωση του αρμόδιου καταγραφής ή του αναπληρωτή του

- η κατάσταση υπογράφεται από τον αρμόδιο καταγραφής ή του αναπληρωτή του (μόνο για χειριγραφικό σύστημα)


15. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ/ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ ΚΑΡΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι :

- επισυνάπτεται εκτυπωμένη κατάσταση ηλεκτρονικού αρχείου σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του Π.Δ. 176/99, όπως ισχύει

- επισυνάπτεται μηχανογραφική κατάσταση ναυτικού πράκτορα σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του Π.Δ. 176/99


16. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι :

- επισυνάπτεται υπόδειγμα του χρησιμοποιούμενου εισιτηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 229/97

- επισυνάπτεται υπόδειγμα τόσο σε έντυπη όσο και σε άυλη μορφή.


17. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
17.1 ΥΠΕΡ Ε.Λ.Κ.Λ.Α.

Η καταβολή πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Βεβαιωθείτε ότι το e-Παράβολο :

- εκδίδεται για τον κωδικό και το ποσό που αναγράφονται στην αντίστοιχη για κάθε περίπτωση αίτηση

- εκδίδεται για το ΑΦΜ της εταιρείας

- στα ''πρόσθετα στοιχεία'' αναγράφονται τα στοιχεία του πλοίου

- επισυνάπτεται σε ευδιάκριτη/ευανάγνωστη μορφή

- θα εξοφληθεί με την κατάλληλη μέθοδο σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ. αν επιθυμείτε άμεση χρήση

(* εφόσον δεν επιλεγεί η μέθοδος ''άμεσης πληρωμής'' αλλά της ''ετεροχρονισμένης πληρωμής'' το e-Παράβολο δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμο για δέσμευση και έκδοση/θεώρηση της βεβαίωσης)


17.2 ΥΠΕΡ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Η καταβολή πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στον υπόλογο διαχειριστή της Δ.Η.Δ.Ε.Π. ή οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής ή με τραπεζική συναλλαγή :

- με χρέωση του κόστους συναλλαγής στον καταθέτη - σε λογαριασμό του ΕΚΟΕΜΝ σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου (LINK)

Βεβαιωθείτε ότι :

- η απόδειξη εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας και αναγράφει τα στοιχεία του πλοίου

- αναλάβατε την χρέωση των εξόδων συναλλαγής στον λογαριασμό σας εφόσον επιλέξετε την καταβολή με τραπεζική συναλλαγή

- επισυνάπτεται στην αίτηση το πρωτότυπο ερυθρό αντίτυπο της τετραπλότυπης απόδειξης από Δ.Η.Δ.Ε.Π. ή Λιμενική Αρχή ή τη απόδειξης της ''ολοκληρωμένης τραπεζικής μεταφοράς''

Επικοινωνία

Γραφείο εποπτείας συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ:
Τηλέφωνα :213 137 1577 - 213 137 1061 - 213 137 1388
E-mail: isktheea@hcg.gr